وشماشب را آسوده بخوابیداکنون درحالی که شهداغصه ی آینده رامیخوردند