این دل تنگم

      عقده ها دارد

              گوئیا میل

                  کربلا دارد