اینانندکه به گفته ی ولایت عمل میکنند

{شادی روحش صلوات}