به کدامین گناه....

همه چی آرومه ماچقدرخوشحالیم....واقعانگاه ازجلوی قدمهاتان بردارید
ودورتررانگاه کنید وآرام باشید..............................................